Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở của Công ty

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty như sau “ vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại” (để vận tải phân bón, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón của Công ty). Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.