Công ty cổ phần Vinaconex 21 (V21- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 - Tòa nhà  Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.