Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 9, tòa nhà văn phòng Vinaconex 12, số  57 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà  Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Và các vấn đề khác có  liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.