Công ty cổ phần Viễn Liên (UNI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  03/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8 giờ ngày 02/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Nhà khách T78 – 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TPHCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
+ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016.
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.