Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UEM- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (Tổ  13, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các tờ trình:
·     Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
·     Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trịnh - thành viên Ban quản lý vốn của TKV, người đại điện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ  Công ty quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.