CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 08 giờ ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, Tp. Vũng Tàu.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Địa hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.