Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (TXM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông sau

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 400 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 30/06/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.