Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016            

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện:Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phương án chi trả cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về giám sát hoạt  động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty năm 2015, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016;
+ Báo cáo thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuân khổ Điều lệ Công ty quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.