Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu và Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

1, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Mã quyền mua: MIRTVC151

-  Mã ISIN quyền mua: VNMIRTVC1516

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.900.000 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

-  Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được mua hết:

Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ:

Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu như sau: (123*1)/1=123 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 26/06/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 06/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt, địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.