Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt( 6%) và thực hiện quyền mua cổ phiếu

1. Tạm ứng cổ tức năm 2015 

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện: 15/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRTVC152

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTVC1524

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 09/12/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 05/01/2016)

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 7.072.500 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

-  Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được mua hết:
Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu mới là 2:1, số cổ phiếu mới cổ đông A được mua là: (123*1)/2=61,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A trên thực tế sẽ được mua 61 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp lại và bán cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/12/2015 đến ngày 25/12/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt, địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.