Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

-  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung dự kiến họp:

+  Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.