Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội  đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến: Thảo luận và quyết  định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.