CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Tại Nha Trang.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.