CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3- HNX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 4 năm 2016, thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thư mời đến cổ đông và đăng trên Website của Tổ chức phát hành.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3- Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016.
+     Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.
+     Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.
+     Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.