CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016, thời gian cụ thể Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+     Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.