Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (TV1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 8h00, thứ Ba ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: http://www.pecc1.com.vn.

- Nội dung lấy ý kiến: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên Website: http://www.pecc1.com.vn.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.