Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo qua giấy mời tham dự đại hội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và  kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.