Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/04/2016 đến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Ban điều hành công ty thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Hội đồng quản trị báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý  và thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.
+ Một số nội dung theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.