Công ty CP nhựa bao bì Tân Tiến (TTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 06/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Lô II, Cụm 4, Đường số 13, KCN Tân Bình, Tân Phú, Tp.HCM.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

+ Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.     

+ Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

+ Các vấn đề khác liên quan hoạt động sản xuất của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.