CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất  đã kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban điều hành, HĐQT và BKS.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển.
+ Thông qua báo cáo thù lao đã chi 2015 và đề xuất thù lao năm 2016 của HĐQT & BKS.
+  Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016.
+  Thông qua việc trích lập các Quỹ và mức chia cổ tức năm 2015.
+  Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện khoản vay chuyển đổi thành cổ phiếu.
+  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.