CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/09/2016

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 26/09/2016 đến 25/10/2016
Địa điểm thực hiện:  Tại TP.Hồ Chí Minh
Nội dung họp:
+     Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
+     Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.