CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích:             Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTTF151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRTTF1510

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 40.026.840 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền mua được mua 04 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu dôi ra do việc làm tròn xuống và số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phiếu dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế phân phối được.

 - Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.051 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông theo đó cổ đông A sẽ được nhận 1.051 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền mua được xác định như sau: (1.051 x 4):10= 420.4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được mua tổng cộng là 420 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 03/06/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 05/06/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (địa chỉ: Đường DT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.