CTCP Thủy sản số 4 (TS4 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015, tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/09/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 30/09/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 b. Tham dự Đại hội cổ đông năm 2016

 Tỷ lệ thực hiện:               

1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: 8h00-12h00, ngày 21/03/2016
Địa điểm thực hiện: Khách sạn PALACE, Số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
Nội dung Đại hội:
-  Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và  triển khai kế hoạch SXKD năm 2016;
- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tiến độ triển khai các dự án đã đầu tư       năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
-  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
-  Bầu thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm.
-  Sửa đổi Điều lệ Công ty.
-  Một số vấn đề quan trọng khác trình Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.