CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và chi cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

1.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

a.  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
b.  Thời hạn thực hiện: 08g30 ngày 20/04/2016
c.  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM.
d. Nội dung họp:
+ Thông qua các báo cáo năm 2015: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát;
+ Thông qua việc phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch SXKD năm 2016;
+  Điều chỉnh điều lệ của Công ty;
+  Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

a.  Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
b.  Ngày thanh toán: 16/05/2016
c.  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Phòng Tài chính (Lầu 3) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên, địa chỉ: 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/05/2016. Khi nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc Giấy Ủy quyền.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.