Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/12/2016

 Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.