Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông quá báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; thông qua việc chi cổ tức năm 2015 và mức chi trả cổ tức năm 2016; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  (nếu có); thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/(hoặc) phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.