Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng cổ phiếu:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận là: 19x1/10 = 1,9 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu mới và 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRTNG151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTNG1512

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 23/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 22/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.485.642 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý bằng cách phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm là: 19x1/4 = 4,75 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 04 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 10/12/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 17/12/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.