Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

- Nội dung họp:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, phương hướng năm 2016;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015;
  + Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015;
  + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015;
  + Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
  + Báo cáo đề xuất chọn lựa công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
  + Báo cáo sửa đổi, bổ xung Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.