Công ty cổ phần thép Nhà Bè (TNB- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quả trị và Ban điều hành.
+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
+     Tờ trình Đại hội về phân chia lợi nhận.
+     Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+     Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.
+     Thông qua hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 14.000.000 cổ phiếu và phương án, tiến độ hoàn thành trả tiền cho nhà đầu tư - Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP.
+     Thông qua chủ trương sử dụng thương hiệu của Tổng Công ty thép Việt Nam.
+     Thông qua kế hoạch đầu tư dự án phân xưởng luyện thép.
+     Thay đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
+     Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.