Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (TMX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 28/08/2015 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh thư nhân dân. Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.