Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (TMX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau).
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.