CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội quán Văn miếu Trấn Biên – Đường Chu Văn An tổ 31 khu phố 5, Phường Long Bửu, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015.
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
+     Thông qua tờ trình phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.
+     Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020.
+     Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.
+     Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.