Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/09/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung đại hội: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.