Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

- Nội dung họp:  Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.