Công ty Cổ phần Transimex - Saigon (TMS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

·     Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
·     Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
·     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
·     Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.