Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức  bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 30/06/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.