Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 01/06/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.