Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức tạm ứng bằng tiền năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 16/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 16/01/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.