Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Giám đốc về  tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 2015 và  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (một số chỉ tiêu chính);
+ Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch 2016;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016;
+ Xin thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT;
+ Xin ý kiến về vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016;
+ Một số vấn đề khác;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.