Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 17/04/2016, Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và đăng tải trên website của công ty (www.tienlengroup.com.vn)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty tại G4A, Kp4, P. Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
+ Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2015
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.