Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty;
+ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
+ Các tờ trình của Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2016 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
+ Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.