CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 18/6/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng Giám đốc năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.