1, Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 2.222 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số cổ phiếu được trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là 2.222/10=222,2 cổ phần. Theo phương án làm tròn, cổ đông A thực tế nhận được là 222 cổ phần và 2.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,2 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRTIG151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTIG1519

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 15/07/2015; Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 06/08/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 26.500.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không đặt mua hết với giá bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 28/07/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 03/08/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.