Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/10/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
-     Nội dung cụ thể:
1.  Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thực hiện: 21/10/2016

2.   Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu (ngoại trừ các cổ đông mua cổ phiếu từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2016) được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 2.222*(1/10) = 222,2 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phiếu và 2.000 đồng đối với cổ phiếu lẻ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long , địa chỉ F507-509, tầng 5, tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.