Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (THW - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5,Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Ban kiểm soát.;
+  Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
+  Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+  Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
+  Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.