Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Số 6C Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Nội dung họp:

+     Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
+    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
+    Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016
+    Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.