Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến 8h30 ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Phòng Thống Nhất  – Tầng 1- Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD 05 năm (2016-2021);
+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và  phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021;
+ Các vấn đề thuộc thầm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.