Công ty cổ phần Trường Phú (TGP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:         Dự kiến ngày 25/5/2015

- Địa điểm thực hiện:          Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội:        

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.