Công ty cổ phần Thép Thủ Đức (TD0053 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Km9, xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo tình hình SXKD năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và các vấn đề khác

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.