Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8h00’ ngày 05/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp năm 2015;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.